Condicions d'ús

1. Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre la ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA, disseminats Cal Gallego, num 516 – Òdena (08711), i amb CIF G02786614 (en endavant, "APCO") i els tercers (en endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de la APCO (parcagrarico.cat, d'ara endavant la "botiga").

2. Obligacions de l'usuari

2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de la APCO, dels seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer

3. Productes i preus

3.1 La APCO es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, la APCO podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, la APCO es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA, llevat que s’indiqui el contrari.

4. Dret de reemborsament

4.1 L'usuari té un dret de reclamació en cas d’haver rebut productes en mal estat o una comanda incompleta o errònia. Podrà posar-se en contacte amb la APCO a través del correu electrònic a la següent adreça: productorsconcaodena@gmail.com i reclamar la devolució de l’import corresponent als productes absents o defectuosos, en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte o data estimada de recepció (en cas de comandes que no s’hagin entregat degudament). En tots els casos caldrà aportar proves que permetin demostrar el mal estat dels producte, la manca de certs productes respecte la comanda realitzada, o directament la no entrega de la comanda. La sol·licitud s’haurà de fer emplenant el full de reemborsament.

4.2 El reemborsament comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en el full de reemborsament el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual la APCO haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

5. Servei d'atenció al client

5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a l'adreça productorsconcaodena@gmail.com .

6. Servei de lliurament

6.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Conca d’Òdena, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran al punt de recollida que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, en el dia seleccionat per l’Usuari.

7. Propietat intel·lectual i industrial

7.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia APCO o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en

7.2 L'Usuari s’haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per la APCO o per tercers a la Botiga.

8. Contrasenyes

8.1 La APCO facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a la APCO de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

9. Llei aplicable i fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d'Igualada, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.