Condicions d'ús

1. Llegeixi atentament aquestes condicions

Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA, Dissemitat Can Gallego 516 Òdena (08711), i amb CIF G-02786614 (en endavant, "ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA") i els tercers (en endavant, "Usuaris") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA

2. Obligacions de l'usuari

2.1 L'Usuari s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i a utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes condicions Generals, i haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi de la Botiga per part dels Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA, dels seus proveïdors, Usuaris o en general de qualsevol tercer.

3. Productes i preus

3.1 ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s'ofereixin als Usuaris a través de la Botiga. En particular, ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA podrà en qualsevol moment afegir nous Productes als oferts o inclosos en la Botiga, entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s'ofereixen a la Botiga.

3.2 Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als Productes efectivament oferts. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i no inclouen l'IVA, llevat que s’indiqui el contrari.

4. Dret de reemborsament

4.1 L'usuari té un dret de desistiment pel qual podrà posar-se en contacte amb la ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA a través del correu electrònic a la següent adreça: productors@parcagrarico.cat i desistir de la compra en un termini no superior a set (7) dies hàbils, comptats a partir de la recepció del Producte. El Producte s'haurà d'enviar juntament amb el full de devolució degudament emplenat i una còpia de l'albarà de lliurament o de la factura, degudament emplenada. El cost directe de devolució anirà a càrrec de l’usuari Aquesta devolució es farà de conformitat amb les instruccions que ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA indiqui a l'Usuari en contestació a la seva notificació de l'exercici de desistiment. L'Usuari haurà de tornar el Producte en el termini màxim de set (7) dies des que ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA li indiqui la forma de devolució.

4.2 El desistiment comporta la devolució de l'import pagat. Per a això, el client haurà d'indicar en el full de devolució el número i el titular de la targeta de crèdit a la qual la ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA haurà d'efectuar l'abonament. El termini per a aquest abonament serà l'establert en la Llei.

4.3 No es pot exercir el dret de desistiment quan el Producte no es retorni en el seu embalatge original i quan el Producte no estigui en perfecte estat.

5. Servei d'atenció al client

5.1 Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l'Usuari podrà enviar un correu electrònic a productors@parcagrarico.cat

6. Servei de lliurament

6.1 L'àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori de la Unió Europea, de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Els Productes comprats a través de la Botiga s'enviaran a l'adreça de lliurament que l'Usuari indiqui una vegada comprovat el pagament, sent el termini màxim de lliurament el de trenta (30) dies establert per defecte en la Llei.

6.2 El servei de lliurament de la ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA, es realitza en col·laboració amb diferents operadors logístics de reconegut prestigi. No se servirà en Apartats de Correus ni en hotels o altres adreces no permanents.

6.3 El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d'adquisició del Producte, l'Usuari serà informat del cost exacte d'enviament.

7. Propietat intel·lectual i industrial

7.1 L'Usuari reconeix que tots els elements de la Botiga i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7.2 Tret que fos autoritzat per la ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA o si escau pels tercers titulars dels drets corresponents, o a menys que això resulti legalment permès, l'Usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar , prestar, posar a disposició, o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior. L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la que accedeixi a través de la utilització de la Botiga únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos

7.3 L'Usuari s’haurà d'abstenir d'eludir o manipular qualsevol dels dispositius tècnics establerts per la ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA o per tercers a la Botiga.

8. Contrasenyes

8.1 ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA facilitarà l'ús de contrasenyes personals a l'usuari que es registri com a tal al lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l'accés als serveis prestats per mitjà del lloc web. L'usuari haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l'usuari. L'Usuari es compromet a notificar a la ASSOCIACIÓ DE PRODUCTORS DE LA CONCA D’ÒDENA de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

9. Llei aplicable i fur

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia sorgida de la interpretació o execució que poguessin sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment o resolució del present contracte se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d'Igualada, amb renúncia al fur que pogués correspondre a l'Usuari, sempre que la legislació aplicable així ho permeti.